Условия Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Платформа за създаване на онлайн магазини shoptico.com и/или допълнително предлагани продукти и/или услуги

Настоящите Общи условия за ползване уреждат условията и предпоставките за предоставяне на правата за използване на софтуер за създаване на онлайн магазини shoptico (Наричано за краткост по-нататък в договора “Софтуер”) и/или допълнително предлаганите към него продукти и/или услуги, както и условията и предпоставките за използването на Софтуера от регистрираните ползватели на платформата - крайни клиенти (Наричани за краткост по-нататък в договора “Клиенти”)

І.ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
Наименование на търговеца: „Шоптико“ ООД
Вписване в публични регистри: ЕИК/БУЛСТАТ : BG205461996
Седалище и адрес на управление: гр. София 1113 р-н Изгрев, ул. Тинтява 15 - 17, Техноцентър Нютон
Адрес за упражняване на дейността и кореспонденция: гр. София 1680 р-н Витоша, бул. България 98, вх. Д. ет. 1, офис 1 & 2
E-mail за връзка: support@shoptico.com
Телефон за връзка: +359 889 149 431

II.ПРЕДМЕТ
2.1. „Шоптико“ ООД (Наричано за краткост по-нататък в договора “Shoptico”) e носител на правата на интелектуална собственост върху Софтуерa за създаване на онлайн магазини shoptico.com
2.2. Правата за използване на Софтуера се предоставят от Shoptico на Клиента чрез сключване на договор, който договор представлява безусловното и цялостно приемане на настоящите Общи условия за ползване по реда и начина, предвиден в тях.
2.3. Клиентът по смисъла на настоящите Общи условия за ползване е всяко лице, което е сключило договор с Shoptico , по силата на който е получил правото да използва Софтуера за определен период от време, в съответствие с избрания абонаментен план и при условие, че е изпълнил задълженията си за заплащане на лицензионно възнаграждение/абонаментна такса, при пълното съблюдаване на настоящите Общи условия за ползване.


III. ОБЩИ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящите Общите условия за ползване са публикувани на корпоративния уеб сайт на дружеството в съответната секция, достъпна публично на адрес https://shoptico.com/terms
3.2. Приемането и спазването на настоящите Общи условия за ползване по реда и начина, предвиден в тях, представлява сключване на договор и Клиентът е обвързан от настоящите Общи условия за ползване. Условие за използване на Софтуера и/или допълнително предлаганите към него продукти и/или услуги,  е безусловното и цялостно разбиране и приемане на настоящите Общи условия за ползване.
3.3. Във връзка с важността на настоящите Общи условия за ползване, които регламентират и уреждат отношенията между Shoptico, от една страна и Клиента, от друга, моля запознайте се с тях преди да предприемете каквито и да е действия. С цел избягване на грешки, двусмислия и/или недоразумения Клиентът трябва да е наясно, че за използването на Софтуера е необходимо да приеме и спазва настоящите Общи условия за ползване по реда и начина, предвиден в тях.
3.4. Shoptico си запазва правото да изменя настоящите Общи условия за ползване по всяко време, да променя, отменя и/или допълва частично и/или изцяло клаузи в тях, като публикува Общите условия за ползване със съответните изменения на корпоративния уеб сайт на Shoptico в съответната секция, достъпна публично на адрес https://shoptico.com/terms 
Измененията и/или допълненията в Общите условия за ползване влизат в сила автоматично от момента на публикуването им на корпоративния уеб сайт на Shoptico. Клиентът има задължението да се запознае с актуалните Общи условия за ползване. С продължаване използването на Софтуера и/или допълнително предлаганите към него продукти и/или услуги след публикуване на изменените Общи условия за ползване автоматично ще бъде прието, че Клиентът дава съгласие и приема изцяло всички изменения и/или допълнения в Общите условия за ползване. Shoptico няма задължението да уведомява Клиента изрично за изменения и/или допълнения на Общите условия за ползване.
3.5. Клиентът има право да използва Софтуера добросъвестно и по предназначение по начин, който не нарушава права на трети лица, включително права върху марки, дизайн и/или друг вид интелектуална собственост.
3.6. Клиентът няма право да използва Софтуера за каквато и да е незаконна дейност и/или цел, както и да нарушава законите на действащото законодателство на територията/териториите на която/които оперира онлайн магазинът му.  Shoptico не носи никаква отговорност пред трети страни за евентуално нарушаване на Българското и/или друго законодателство, за каквито и да е преки и/или косвени вреди, материални загуби, накърняване на търговската репутация, злоупотреба с данни и каквито и да е други вреди, свързани по какъвто и да било начин с неправомерното използване на Софтуера от страна на Клиента. 
3.7. Клиентът се съгласява да не копира, дублира, възпроизвежда, продава или препродава никоя част от Софтуера без изричното съгласие на Shoptico 
3.8. Клиентът се съгласява да не използва Софтуера за изпращане на непоискани търговски съобщения - "Спам".
3.9. Клиентът потвърждава и се съгласява, че използването на Софтуера, както и информацията, обработвана и съхранявана от Shoptico, се регулира и осъществява от политиката за поверителност на личните данни, публикувана на корпоративния уеб сайт на Shoptico в съответната секция, достъпна публично на адрес https://shoptico.com/privacy 
3.10. Общите условия  за ползване могат да бъдат публикувани на няколко различни езика, като при разминавания в преводите, ако има такива, се прилага българският им текст.
3.11. Настоящите Общи условия  за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и правото на Европейския съюз. Конвенцията на ООН (Организацията на обединените нации) за договори за международна продажба на стоки се изключва изрично и не се прилага към настоящите Общи условия за ползване.


ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОФТУЕРА
4.1 Софтуерът, предоставян от Shoptico на Клиента включва следното:
Софтуер за създаване и управление на онлайн магазин със стандартна функционалност, която може да варира в зависимост от избрания от Клиента абонаментен план.
Осигурен хостинг за функциониране на онлайн магазина, чрез собствени сървъри на Shoptico или избрани от Shoptico хостинг компании.
Техническа поддръжка и съпорт, съгласно обявените на сайта на Shoptico обем и обхват.
4.2. Shoptico предоставя Софтуера на Клиента, съгласно параметрите на избрания от Клиента абонаментен план.

V. СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ
5.1. За достъп и използване на Софтуера, Клиентът трябва да попълни форма за регистрация на акаунт в платформата, като предостави валиден E-mail адрес, желано име на магазин, парола за отдалечен достъп и друга, нужна за създаване на акаунта информация.
5.2. Shoptico има правото да откаже, да ограничи, временно или постоянно, или прекрати регистрацията на Клиент ако бъде установено нарушение на настоящите Общи условия за ползване или законите на действащото законодателство на територията/териториите на която/които оперира онлайн магазинът.
5.3. С попълването на формата за регистрация Клиентът декларира, че е навършил 18 години, но Shoptico няма да изисква тази информация в процеса на регистрация на акаунта.
5.4. Клиентът декларира, че не е Контрагент по смисъла на Закона за защита на контрагентите и на общностното законодателство на Европейския съюз и няма да използва Софтуера за контрагентски нужди.
5.5. Клиентът се съгласява Shoptico да използва информацията, попълнена във формата за регистрация на акаунт в Софтуера, като основни, но не единствени методи за комуникация между двете страни.
5.6. Клиентът носи пълна отговорност за съдържанието и дейността на онлайн магазина си. Всички изображения, снимки, графики, аудио и видео клипове, текстове, код, файлове, както и тяхното показване, генериране, съхранение, разпространение и/или всички други дейности свързани с тях са собственост и отговорност на Клиента. Shoptico не носи никаква отговорност за каквито и да е преки и/или косвени вреди, възникнали във връзка с права на интелектуална собственост, материални загуби, накърняване на търговската репутация, злоупотреба с данни и каквито и да е други вреди, свързани по какъвто и да било начин, възникнали във връзка със създадения и/или използван от Клиента акаунт в платформата.

V. АКТИВИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКАУНТ
5.1. С натискането на бутона за създаване на онлайн магазин, Клиентът декларира, че  безусловно и цялостно разбира и приема настоящите Общи условия за ползване по реда и начина, предвиден в тях, след което между Клиента и Shoptico възникват договорни отношения.
5.2. Shoptico потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на автоматично E-mail съобщение на посочен от Клиента  E-mail адрес. Shoptico не носи отговорност ако Клиентът не е посочил валиден или E-mail адрес, който не е под негов контрол и поради тази причина не получи потвърждение за извършената регистрация на него.
5.3. След успешна регистрация Клиентът получава 30 дневен, безплатен тестов период за използване на Софтуера. 
5.4. Безплатният тестов период за използване на Софтуера, който Клиентът може да получи при наличие на обявени от Shoptico промоции, новини и/или други събития може да бъде друг, като точният период ще бъде обявен на корпоративния уеб сайт на Shoptico и/или в администраторския панел на Клиента.
5.5. След изтичане на безплатния, тестов период Клиентът може да избере абонаментен план, съгласно обявените абонаментни планове в уеб сайта на Shoptico и/или в администраторския панел на Клиента. Ако Клиентът не желае да закупи абонаментен план, създаденият онлайн магазин от Клиента остава активен още 60 дни, след което Shoptico има право да преустанови временно или постоянно правото на ползване на Софтуера или достъпа до информацията на Клиента.

VI.ТАКСИ И ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ
6.1. Клиентът заплаща на Shoptico лицензионно възнаграждение/абонаментна такса, съгласно избрания абонаментен план за правото на използване на Софтуера.
6.2. Всички цени на абонаментни планове и/или допълнително предлагани продукти и/или услуги ма сайта shoptico.com и администраторския панел на Клиента са крайни, в Български лева и с включен ДДС. 
6.3. Плащанията на абонаментни планове и/или допълнително предлагани продукти и/или услуги стават напълно автоматизирано.
6.4. Всички абонаментни планове се предплащат в размер от 100% и се дебитират в момента на плащане от добавената от Клиента в акаунта дебитна/кредитна карта. 
6.5.. Всички допълнително предлагани продукти и/или услуги от Shoptico се плащат в размер на 100% и се дебитират в момента на плащане от добавената от Клиента в акаунта дебитна/кредитна карта. 
6.6. Shoptico издава и изпраща автоматично фактура на Клиента съгласно посочените от Клиента данни при регистрация или в администраторския панел на Софтуера. Shoptico не носи отговорност ако Клиентът не е посочил валиден E-mail адрес и/или не получи фактурата си на него. Клиентът може да намери всички издадени от Shoptico фактури в администраторския си профил в раздел Абонамент и фактури > Вашите издадени фактури
6.7. Абонаментният план се подновява автоматично след края на съответния период за следващ период от време, равен на времето на първоначалния абонаментен период.
6.8. Клиент, който има платен месечен абонаментен план ще бъде предупреден чрез E-mail и/или чрез съобщение в Софтуера минимум 7 (седем) дни предварително за предстоящо автоматично плащане. Ако в този период няма Отказ от страна на Клиента, Shoptico ще счита, че той иска да продължи използването на Софтуера и съответната сума ще бъде дебитирана автоматично от добавената от Клиента в акаунта дебитна/кредитна карта. 
6.9. Клиент, който има платен годишен или двугодишен абонаментен план ще бъде предупреден чрез E-mail и/или чрез съобщение в Софтуера минимум 30 (тридесет) дни предварително за предстоящо автоматично плащане. Ако в този период няма Отказ от страна на Клиента, Shoptico ще счита, че той иска да продължи използването на Софтуера и съответната сума ще бъде дебитирана автоматично от добавената от Клиента в акаунта дебитна/кредитна карта. 
6.10. Възможно е да бъдат начислени допълнителни такси и/или комисионни от оператора на платежната услуга, издател на дебитната/кредитната карта на Клиента. Плащането на абонаментни планове и/или допълнително предлагани продукти и/или услуги се счита за успешно и завършено при заверяването на сметката на Клиента с дължимата сума в пълния и обем, всички евентуално, допълнителни такси и/или комисионни са дължими отделно към съответния оператор на платежната услуга, издател на дебитната/кредитната карта на Клиента.
6.11.Клиентът се съгласява, че Всички дължими абонаментни планове и/или допълнително предлагани продукти и/или услуги от Shoptico ще бъдат автоматично дебитирани от добавената от Клиента в акаунта му дебитна/кредитна карта,  независимо дали дебитната/кредитната карта е издадена на физическо или юридическо лице.
6.12. Клиентът декларира, че носи отговорност за опазването на потребителското си име и парола за отдалечен достъп, както и, че E-mail адресът, телефонният номер, разплащателната/и дебитна/кредитна карта/и, чрез която/които се извършват абонаментните плащания за Софтуера и/или допълнително предлаганите към него продукти и/или услуги, са под негов контрол. Shoptico не носи никаква отговорност за каквито и да е преки и/или косвени вреди, материални загуби, злоупотреба с данни и каквито и да е други вреди, свързани по какъвто и да било начин с евентуален пробив в сигурността на E-mail адреса, телефонния номер, дебитната/кредитната карта/и и акаунта на Клиента в Софтуера. В случай на такъв пробив в сигурността и/или на нерегламентиран достъп до акаунта и добавената кредитната/дебитната карта на Клиента, той е длъжен да уведоми Shoptico. Трансакции, извършени преди уведомяването на Shoptico, ще се считат за валидни и ще се счита, че са извършени от Клиента.
6.13. Ако Клиентът реши да се откаже от абонаментния план и/или допълнително предлаганите продукти и/или услуги и не ги използва, Shoptico не дължи възстановяване на заплатените суми, в случай че Клиентът не се е отказал от автоматичното подновяване на абонамента в предвидените в настоящите Общи условия по-горе срокове.
6.14. Shoptico си запазва правото да променя всички такси за абонаментни планове и/или допълнително предлагани продукти и/или услуги по всяко време без нужда да предупреди Клиента предварително, като посочи новите цени в съответния раздел на сайта и администраторския панел на Клиента. Промените влизат в сила от момента на публикуване на новите цени, но промените не могат да засягат предварително предплатени от Клиента абонаментни планове и/или допълнително предлагани продукти и/или услуги.

VII.ЗАКРИВАНЕ НА АКАУНТ
7.1. Всеки Клиент може да закрие Акаунта си, да спре всички абонаментни услуги и да преустанови използването на Софтуера по всяко време. За целта е нужно да отиде в администраторския си панел в секция Акаунт > Абонамент и фактури и да натисне бутон “Прекратяване”.
7.2. В Случай, че Клиентът закрие акаунта си абонаментният план, който Клиентът е платил ще бъде активен до момента на изтичането му, след което Shoptico ще преустанови предоставянето на Софтуера. 
7.3. Всички дължими такси и/или други плащания към Shoptico, ако има такива, ще станат незабавно изискуеми и ще бъдат дебитирани от добавената дебитна/кредитна карта на Клиента.
7.4. Клиентът няма право на възстановяване на платени суми, както и на каквито и да било обезщетения и/или неустойки от Shoptico..

VIII. УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
8.1. Shoptico може да предоставя достъп до услуги, предоставяни от трети страни, посредством интегрирани в Софтуера продукти, услуги, приложения и други. При използването им от Клиента могат да възникнат евентуални, допълнителни такси и/или комисионни за използването им. Достъп и/или използване на такива услуги на трети страни се извършва единствено между Клиента и третата страна.
8.2. Използването на услуги на трети страни от Клиента е изцяло на собствен риск и/или преценка. Отговорността да се запознае с условията за използване на услугите на трети страни, политиките им за поверителност и/или други документи е изцяло на Клиента. 
8.3. Shoptico не носи никаква отговорност за каквито и да е преки и/или косвени вреди, материални загуби, накърняване на търговската репутация, злоупотреба с данни и каквито и да е други вреди, които Клиентът смята, че са настъпили и са свързани по какъвто и да било начин по отношение използването на услугите на трети страни и/или отношенията между тях и Клиента. Всички отношения между услугите на трети страни и Клиента се регулират в съответствие и съобразно техните Общи условия за ползване и/или други договори.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
9.1. Shoptico си запазва правото да откаже предоставянето на Софтуера на даден Клиент при наличие на каквато и да е причина и/или нарушение на настоящите Общи условия за ползване без предизвестие и по всяко време.
9.2. Shoptico си запазва правото да извършва мониторинг върху Акаунта и Онлайн магазина на всеки Клиент. 
9.3. Shoptico си запазва правото да показва в корпоративния си уеб сайт и/или други канали имената и/или логата на избрани Клиенти с маркетингова и/или рекламна цел безвъзмездно, без предварително одобрение и/или съгласие на Клиента.
9.4. Shoptico си запазва правото да изпраща E-mail и/или други съобщения на Клиента относно предоставянето на услугата, промени в Софтуера, промоционални предложения и/или други.
9.5. Shoptico си запазва правото при спор относно собствеността върху Акаунт да изисква всички необходими документи от спорещите страни, за да взема решение на база представените доказателства като има право да преустанови временно или постоянно правото на ползване на Софтуера до постигането на съгласие между спорещите страни.
9.6. Клиентът има право да използва Софтуера чрез предоставен от Shoptico събдомейн на shoptico.com и/или друг домейн адрес, притежаван от Клиента. В случай, че Клиентът използва свой домейн адрес, Клиентът декларира, че има правото да го използва за целите на създаване на електронен магазин, използвайки Софтуера.
9.7. Клиентът има право да получи хостинг от Shoptico за създадения чрез Софтуера онлайн магазин.
9.8. Shoptico предоставя примерни образци на юридически документи в Софтуера за свободно използване. Отговорността за използването на тези образци е изцяло на Клиента и Shoptico не гарантира за съответствието им с действащото законодателство на територията/териториите на която/които оперира онлайн магазинът на Клиента.
9.9. Клиентът се съгласява, че самостоятелно ще осигурява съответствието на интерфейса на онлайн магазина си с изискванията на законодателството на територията/териториите на която/които оперира онлайн магазинът в областта на защита на потребителите.
9.10. Клиентът се съгласява, че самостоятелно ще осигурява изискуемите от приложимото законодателство изисквания  на територията/териториите на която/които оперира онлайн магазинът за защита на личните данни на клиентите.
9.11. Клиентът се съгласява, че самостоятелно ще гарантира и осигурява съответствието с нормативните изисквания за извършваната от него дейност на територията/териториите на която/които оперира онлайн магазинът.
9.12. Клиентът се съгласява да не използва софтуер, скриптове, програмни езици и/или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в използването на Софтуера от други Клиенти..

X. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
10.1. Поверителна информация включва, но не се ограничава до всяка информация, свързана с бизнеса на всяка една от страните в настоящия договор, която не е публично известна, в това число специфична бизнес информация, информация за технически процеси и/или софтуер, информация относно клиенти и/или бъдещи клиенти, информация относно продажби и/или разходи, и/или друга непубликувана, поверителна и/или защитена информация. Поверителна е цялата информация, която Клиентът получава от Shoptico, свързана с Shoptico и/или всички допълнително предлагани продукти и/или услуги.
10.2. Във връзка с поверителната информация се прилага и декларацията за поверителност на личните данни на Shoptico, която е публикувана на корпоративния уеб сайт на Shoptico в съответната секция, достъпна публично на адрес https://shoptico.com/privacy

XI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
11.1. Клиентът декларира, че напълно разбира и е съгласен, че Shoptico не носи никаква отговорност за каквито и да е преки и/или косвени вреди, материални загуби, накърняване на търговската репутация, злоупотреба с данни и каквито и да е други вреди, които Клиентът смята, че са настъпили и са свързани по какъвто и да било начин с използването или неизползването на Софтуера и под никаква форма отговорност на Shoptico не може да бъде търсена.
11.2. При евентуално постъпване на оплакване от трети страни за използване на Софтуера в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или клаузите на настоящите Общи условия за ползване, Shoptico и Клиентът се съгласяват, че Shoptico има изключителното право да преустанови временно или постоянно правото на ползване на Софтуера или достъпа до информацията на Клиента до изясняване на случая.
11.3. Клиентът е отговорен за всички действия и евентуални нарушения на законите на действащото законодателство на територията/териториите на която/които оперира онлайн магазинът му, независимо дали тези действия и нарушения са извършени от Клиента или трето лице, на което Клиентът е предоставил управлението на онлайн магазина си, създаден с помощта на Софтуера.
11.4. Shoptico не носи отговорност за времето, през което Софтуерът не е бил предоставян на Клиента поради непреодолима сила (форсмажор) или неправомерни действия срещу техническото оборудване, нужно за безпроблемната работа на Софтуера, включително хакерски атаки и/или други сходни действия.
11.5. Shoptico не продава продукти и/или услуги на крайни потребители в Онлайн магазините, създадени с помощта на Софтуера и не носи никаква отговорност за продажби, плащания, доставки, рекламации и др. на продуктите и/или услугите, поръчани и/или закупени от крайните потребители от онлайн магазина на Клиента.
11.6. Клиентът е длъжен сам да осигури всички нужни лицензи, разрешения, регистрации и др. за законосъобразната продажбата на своите продукти и/или услуги в Онлайн магазините, създадени с помощта на Софтуера.
11.7. Клиентът се съгласява да обезщети и да освободи от отговорност Shoptico при евентуални съдебни искове и/или други претенции на трети страни, за всички имуществени санкции, обезщетения и/или други разходи, произтичащи от или във връзка с недобросъвестни и/или незаконосъобразни действия или бездействия на Клиента.

XII. СРОК
12.1. Този договор се сключва за неопределен срок.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
Този договор може да бъде прекратен в следните случаи:
13.1. В случай на закриване на акаунта от Клиента, предвиден в точка VII
13.2. В случай на неплащане на дължимата, абонаментна такса от страна на Клиента за правото на използване на Софтуера, съгласно избрания абонаментен план от Клиента.
13.3. Shoptico и Клиентът се съгласяват, че Shoptico има изключителното право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение на Клиента да прекрати едностранно договора, в случай че бъде установено, че Софтуера се използва от Клиента в нарушение на настоящите Общи условия за ползване и/или законите на действащото законодателство на територията/териториите на която/които оперира онлайн магазинът и/или общоприетите нравствени норми. В този случай Shoptico не носи отговорност за евентуални възникнали проблеми, каквито и да е преки и/или косвени вреди, материални загуби, и/или пропуснати ползи на Клиента.

XIV. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
14.1. Shoptico събира от нерегистрираните Клиенти информация, която се изчерпва с техния IP адрес, използвания браузър, използваната операционна система, дата на посещение, посетените страници. Shoptico използва тази информация, за анализ на клиентското поведение с цел подобряване на предоставяната от Shoptico услуга.
14.2.  Събирането, съхранението и обработването на лични данни на Клиентите се регулира и осъществява съобразно Политиката за поверителност на личните данни на Shoptico, публикувана на корпоративния уеб сайт на Shoptico в съответната секция, достъпна публично на адрес https://shoptico.com/privacy 
14.3. Въведените от Клиентите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Shoptico ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.
14.4. При съгласие с Политиката за поверителност на личните данни, Клиентът изрично потвърждава, че е съгласен Shoptico да съхранява и/или получава достъп до информацията относно Клиента, съхранявана от Shoptico, за предвидените в нея цели и срокове.

XV. ФОРСМАЖОР
15.1. Shoptico не носи отговорност за евентуални възникнали проблеми, каквито и да е преки и/или косвени вреди, материални загуби, и/или пропуснати ползи на Клиента вследствие на форсмажорно обстоятелство/събитие. Shoptico и Клиентът се съгласяват, че в търговските им взаимоотношения под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно и не е могло да бъде предвидено, като: пожари, военни действия, природни бедствия, земетресения, наводнения и други природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и други подобни събития. Не е налице форсмажорно обстоятелство/събитие, ако съответното обстоятелство/събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа.

XVI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
16.1. Цялото съдържание на Софтуера, включително текстове, снимки, изображения, видео материали, елементи на интерфейса, програмен код, статии, запазени търговски марки на Shoptico, с изключение не създадените такива от клиента, са изключителна собственост на Shoptico и използването, копирането, възпроизвеждането и/или използването им под каквато и да било друга форма без изричното съгласие на Shoptico е забранено.
16.2. Чрез предоставяне на правата за използване на Софтуера за създаване на онлайн магазини Клиентът не придобива права на собственост върху обектите на интелектуална собственост на Shoptico.
16.3. Клиентът има право да използва обектите на интелектуалната собственост на Shoptico при безусловното и цялостно приемане и спазване условията на настоящите Общи условия за ползване по реда и начина, предвиден в тях за периода на избрания и заплатен абонаментен план. След прекратяване на този договор или нарушаване условията на Общите условия за ползване всички права за използване на интелектуалната собственост на Shoptico, свързани със създадения чрез Софтуера онлайн магазин от Клиента, автоматично се прекратяват.
16.4. Клиентът няма право на достъп до програмния код на Софтуера и няма право да го копира, разпространява, модифицира и/или използва под каквато и да било друга форма. Всяко едно подобно действие се счита за съществено нарушаване на настоящите Общи условия за ползване и Shoptico има изключителното право да преустанови временно или постоянно правото на ползване на Софтуера. В този случай Shoptico не носи никаква отговорност за каквито и да е преки и/или косвени вреди, материални загуби, загуби на информация и/или каквито и да е други вреди настъпили за Клиента.
16.5. В случай на съществено нарушаване на правата на интелектуална собственост на Shoptico, последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Клиента вреди.
16.6. Shoptico и Клиентът се съгласяват, без съгласието на другата страна, да не разпространяват и/или да не предоставят на трети лица информация станала им известна при и/или по повод сключването и изпълнението на Договора, както и информация представляваща търговска тайна на другата страна.

XVII. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
17.1. Shoptico и Клиентът се съгласяват, че в случай на евентуални спорове, възникнали между страните относно този договор, спорните въпроси ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство чрез преговори между тях.
17.2. Ако страните не успеят да разрешат спорните въпроси в дух на разбирателство чрез преговори между тях, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете възникнали от или във връзка с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение и/или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд .

XVIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
18.1. Shoptico и Клиентът се съгласяват, че всички изявления помежду им могат да бъдат извършвани в електронна форма, включително чрез E-mail.
18.2. Клиентът се съгласява, че Shoptico има право да извършва изявления до него чрез интерфейса на Софтуера за създаване на онлайн магазини shoptico
18.3. Евентуална нищожност на отделна клауза от настоящите Общи условия за ползване няма да води до недействителност на останалите клаузи в договора и на Общите условия за ползване като цяло.
18.4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия са публикувани и одобрени на 14.02.2021 и влизат в сила за всички Клиенти, считано от тази дата.