Общи условия за ползване на shoptico.com

І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1.Настоящите Общи условия уреждат условията и предпоставките за предоставяне на права за използването на софтуер shoptico.com /наричан за кратко Продукта/, както и условията и предпоставките за използването на софтуер shoptico.com от крайни клиенти.

Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия:

Наименование: „Шоптико“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ : BG205461996

Седалище и адрес на управление: гр. София 1113 р-н Изгрев Тинтява No 15-17 Техноцентър Нютон

Адрес за упражняване на дейността и кореспонденция: гр. София 1680 р-н Витоша бул. България 98, вх. Д. ет.1, офис 1 & 2

E-mail: support@shoptico.com

Телефон.: +359 884 533 205;

1.2.„Шоптико“ ООД e носител на правата на интелектуална собственост върху shoptico.com - софтуер за създаване на онлайн магазини.

1.3. /1/Правата за ползването на софтуер shoptico.com се предоставят от „Шоптико“ ООД със сключването на договор между клиента и „Шоптико“ ООД ЕООД по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

1.4. „Краен клиент“ или „клиент“ по смисъла на настоящите общи условия е всяко лице, което е сключило договор по електорнен път с „Шоптико“ ООД , по силата на който е получил право да използва Софтуер shoptico.com за определен период от време при съблюдаване на настоящите Общи условия.

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР SHOPTICO.COM НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ

2.1. Софтуерът shoptico.com може да бъде използван от крайни клиенти само въз основа на действащ договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт, по силата на който „Шоптико“ ООД е предоставил права на крайния клиент за ползване на Продукта shoptico.com за срока, посочен в договора и при условие, че крайният потребител е изпълнил задълженията си за заплащане на лицензионно възнаграждение/абонаментна такса в посочените в настоящите общи условия срокове.

2.2. Крайният клиент заявява съгласието си с настоящите общи условия за ползване на софтуер shoptico.com, по силата на които на клиента се предоставят права за използване на софтуер shoptico.com за срока, посочен в договора , сключен с „Шоптико“ ООД. Изразявайки съгласие с настоящите Общи условия по посочените по-горе начини, клиентът се съгласява, че „Шоптико“ ООД може да променя едностранно настоящите общи условия за предоставяне на ползването на софтуерния продукт, с оглед разпоредбата на чл. 298 ал.1, т.2 от Търговския закон, ако не ги оспори незабавно след датата на публикуване на текста на променените общи условия на сайта www.shoptico.com/terms/

2.3. В договора за предоставяне на ползването на софтуера на крайния потребител са предоставени права за използването на продукта или по реда, предвиден в раздел ІV, потребителят задължително посочва адрес на електронната поща, на който потребителят се съгласява да получава всякакви съобщения и уведомления във връзка с възникналите договорни отношения между „Шоптико“ ООД и/или негов дистрибутор от една страна и крайния клиент/потребител от друга страна, както и телефон за връзка. Изпратеното съобщение на посочената от клиента в договора или по реда на раздел ІV електронна поща обвързва страните от момента на постъпването му в посочената от клиента информационна система в съответствие с разпоредбата на чл. 10 ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР SHOPTICO.COM ОТ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

3.1. Софтуерът shoptico.com може да бъде използван от крайни клиенти, на които са предоставени права за използването на Продукта с договор по реда, предвиден в Раздел ІІ на информационните компютърни системи, достъпни през интернет.

3.2.Клиент може да използва предоставеният му за ползване Софтуер shoptico.com за срока на договора при условие, че е заплатил възнаграждение/абонаментна такса в размер, съгласно избрания от клиента план – на месечна или годишна база.

3.3. В случай, че клиентът е избрал едномесечна база за заплащане на възнаграждението, той дължи заплащане на лицензионното възнаграждение/абонаментната такса авансово, преди началото на месечния период, за който е сключен или продължен договора за ползване на софтуера. В случай, че клиентът е избрал годишна база за заплащане на възнаграждението, той дължи заплащане на лицензионното възнаграждение/абонаментната такса авансово, преди началото на годишния период, за който е сключен или продължен договора за ползване на софтуера.

3.4. В случай, че клиентът е избрал годишна база за заплащане на възнаграждението, но не е заплатил авансово възнаграждението за целия избран период на договора за предоставяне на ползването на продукта в посочените по-горе срокове, „Шоптико“ ООД имa пpaвo дa пpeycтaнoви изцялo или чacтичнo пoлзвaнeтo на софтуера shoptico.com, като „Шоптико“ ООД не нocи oтгoвopнocт пpeд клиента зa зaгyбa нa дaнни или дpyгa инфopмaция, нacтъпвaнe нa вpeди или пpoпycнaти пoлзи.

3.5. Включените услуги срещу заплатеното от клиента възнаграждение са посочени на сайта www.shoptico.com При промяна в посочените на сайта услуги при действащ договор, се прилагат условията към датата на сключване на договора, а при продължаване на срока на ползване на продукта, промяна в условията на договора и др., се прилагат условията, действащи към датата на договаряне на промяната.

3.6. Информацията, въведена от клиента в софтуера, се съхранява на сървър, обслужван от „Шоптико“ ООД и/или негов оторизиран партньор.

3.7. Всеки клиент има достъп само и единствено до данните, въведени в неговият акаунт.

3.8. Клиентът може да получава информация и достъп до данните в софтуера по всяко време.

3.9. Крайният клиент е длъжен да използва Продукта само в съответствие с договора, настоящите общи условия и инструкциите, предоставяни от „Шоптико“ ООД.

3.10. Крайният клиент няма право да премахва, променя или прикрива търговската марка или други означения за право на собственост, които се съдържат в или върху Продукта.

3.11. „Шоптико“ ООД, и клиентът се задължават да не използват и разпространяват данни и информация, представляваща търговска тайна на другата страна, станала им известна във връзка с изпълнение на договора за предоставяне на ползването на софтуера, като страната, разпространила търговската тайна, отговаря при условията на Закона за защита на конкуренцията.

3.12. „Шоптико“ ООД, се ангажира да отстранява всякакви грешки и пропуски в софтуера в договорен между страните срок за отстраняването им.

3.13. „Шоптико“ ООД има право да прекрати достъпа на клиента до софтуера при всяко неизпълнение на задължение на клиента, произтичащо от договора и настоящите общи условия, като го уведоми за причината за преустановения достъп на посочения от клиента адрес на електронната поща.

3.14. „Шоптико“ ООД не носи отговорност за работата на Продукта, ако устройството, от което се ползва не отговаря на минималните технически изисквания за конкретния Продукт, съгласно изискванията за ползване или се ползва при нарушаване на техническите предписания за инсталация и работа с Продукта.

ІV. ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕР SHOPTICO.COM

4.1. Клиентът има право да получи демоверсия на продукта, с цел запознаване с характеристиките на предлагания продукт.

4.2. „Шоптико“ ООД си запазва правото да променя цените за ползване под формата на договор за предоставяне на правото за ползване на софтуерния продукт shoptico.com от обявява новите цени на сайта www.shoptico.com Клиентът заплаща цената за ползване на софтуерния продукт shoptico.com, актуална към момента на приемане/потвърждаване на условията за ползване на софтуерния продукт shoptico.com от клиента за избрания план/абонамент.

4.3.Всяко физическо или юридическо лице, което сключва договор онлайн чрез сайта www.shoptico.com да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.

4.4.Чрез регистрацията, клиентът придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в онлайн магазина на „Шоптико“ ООД и може да извършва валидни поръчки за ползване на софтуерния продукт чрез онлайн магазина на „Шоптико“ ООД.

4.5. Сключването на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт чрез онлайн магазина на „Шоптико“ ООД, се извършва по следния начин: Клиентът избира абонаментен план за ползване на продукта, след като се е запознал с функционалните характеристики посочените характеристики на сайта и демо версията на продукта. С натискането на бутона „Съгласявам се”, Купувачът приема условията да сключване на договора за предоставяне ползването на софтуера и потвърждава офертата на „Шоптико“ ООД за избрания от него срок на договора и абонамент.

4.6. С приемането на Условията съгласно чл. 4.8. на сайта www.shoptico.com с натискане на бутона „Съгласявам се”, избора на абонамент и попълване на изискуемата информация за извършване на поръчката чрез онлайн магазина на „Шоптико“ ООД, Клиентът извършва приемане на офертата на „Шоптико“ ООД, с което Договорът между страните за предоставяне на ползването на софтуерния продукт shoptico.com, се счита сключен при действието на общите условия и другите условия на сайта www.shoptico.com/terms/

4.7. С натискането на бутона „Съгласявам се”, Клиентът декларира и достоверността на предоставените в регистрационната форма и поръчката данни, като физическото лице, попълнило регистрационната форма и потвърдило офертата от името на юридическото лице Купувач декларира обстоятелството, че може да представлява юридическото лице в качеството си на лице, вписано в търговския регистър или негов пълномощник.

4.8. Договорът се сключва на български език.

4.9. Договорът се сключва за неопределен срок.

4.10. Данъчното събитие по смисъла на чл. 25 ал.3 т.4 от ЗДДС възниква на датата на извършване на плащането на цената.

4.11. „Шоптико“ ООД изпълнява задълженията си по договора с грижата на добрия търговец.

4.12. Разменените изявления във връзка със сключването на договора в онлайн магазина, се съхраняват от „Шоптико“ ООД в криптиран вид за срок от 12 /дванадесет/ месеца след сключването на договора, като Клиентът има право на достъп до него при поискване от негова страна.

4.13. Условие за предоставяне ползването на продукта от страна на „Шоптико“ ООД е извършване на авансовото плащане от страна на Клиента.

4.14. С приемането на Условията на сайта www.shoptico.com, Клиентът дава изричното си съгласие за авансово плащане на цената за предоставяне на ползването на продукта.

4.15. Клиентът предоставя доброволно на „Шоптико“ ООД необходимите с оглед предоставяне на правото за ползване на софтуерния продукт данни, като с приемането на Условията на сайта www.shoptico.com, Клиентът дава съгласието си предоставената фирмена информация да бъде съхранявана и обработвана съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни и останалото действащо законодателство за целите на сключения с Клиента договор.

4.16. „Шоптико“ ООД не носи отговорност в случаи на злоупотреби с фирмени и лични данни на Клиенти и поръчки, извършени и потвърдени от лица, нямащи право да представляват Клиенти - юридически лица.

V. ΠPEKPATЯBAHE НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕР SHOPTICO.COM

5.1 Toзи дoгoвop ce пpeĸpaтявa с изтичaнe нa cpoĸът, зa ĸoйтo e cĸлючeн.

5.2 Toзи дoгoвop ce пpeĸpaтява пo взaимнo cъглacиe нa cтpaнитe в пиcмeнa фopмa.

5.3. Toзи дoгoвop ce пpeĸpaтява в cлyчaй нa нeплaщaнe нa цeнaтa oт cтpaнa нa Клиента cъглacнo избpaния aбoнaмeнтeн плaн.

VI ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Цялoтo cъдъpжaниe нa софтуера shoptico.com, вĸлючитeлнo вcичĸи тeĸcтoвe, изoбpaжeния, видeo мaтepиaли, cтaтии, eлeмeнти нa интepфeйca и пpoгpaмeн ĸoд, c изĸлючeниe нa тeзи, ĸoитo ca cъздaдeни oт Клиента, ca coбcтвeнocт нa „Шоптико“ ООД и изпoлзвaнeтo им пoд ĸaĸвaтo и дa билo фopмa бeз изpичнoтo пиcмeнo cъглacиe нa „Шоптико“ ООД e зaбpaнeнo.

6.2. Πpи cъздaвaнeтo нa eлeĸтpoнeн мaгaзин чpeз софтуера shoptico.com Клиентът нe пpидoбивa пpaвo нa coбcтвeнocт въpxy oбeĸтитe нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт нa „Шоптико“ ООД.

6.3. B cлyчaй нa нарушаване и/или при cъмнeниe зa нарушаване пpaвaтa нa интeлeĸтyaлнa coбcтвeнocт нa „Шоптико“ ООД, „Шоптико“ ООД имa пpaвo дa пpeycтaнoви вpeмeннo или пocтoяннo пoлзвaнeтo нa софтуера shoptico.com B тoзи cлyчaй „Шоптико“ ООД нe нocи oтгoвopнocт зa вpeди или зaгyби нa инфopмaция нa Клиента.

VII ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия влизaт в cилa зa вcичĸи Клиенти нa 14.05.2019г. Oбщитe ycлoвия ca измeнeни нa 14.05.2019г. и влизaт в cилa зa вcичĸи Клиенти, cчитaнo oт тaзи дaтa.

7.2. Спорове относно ползване на продукта shoptico.com, които не могат да бъдат решени по пътя на преговорите, се разрешават от българския съда при прилагане на българския закон.

Неразделна част от настоящите общи условия са ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „Шоптико“ ООД.